In this Interreg project we focus on energy saving measures regarding the operation and construction of buildings.

”Inbäddad energi och driftenergi i publika byggnader”

Många skandinaviska kommuner har framgångsrikt minskat energianvändningen under drift enligt EU:s krav, speciellt under de senaste 5–10 åren. Dock inte alla och inte maximalt. På kort sikt ger bestpraxis därför goda möjligheter, och på lång sikt är det nödvändigt att ta itu med den inbäddade energin för att undvika att använda mer än hälften av energin relaterad till en byggnads livslängd, redan i byggfasen. Projektet syftar till att svara på två grundläggande frågor:

  1. Hur kan vi minska energianvändning i offentliga byggnader, redovisad som driftenergi och inbäd-dad energi, och undvika suboptimering?
  2. Hur kan politik utformas och kunskap delas mellan intressenter så att minskningen blir reell till förmån för samhället?

I detta sammanhang studerar och utvecklar vi goda exempel för minimering av driftenergin och rätt balans mellan nyproduktion och renovering. Detta pekar på två scenarier; att bygga med lättare konstruktioner och att ta till vara på byggnader/byggkomponenter för återbruk; därmed utnyttjar man den redan in-byggda energin i ny eller renoverad bebyggelse. Och detta med fokus på god inomhusmiljön och god funktionalitet i konstruktionen.

Bakgrund och mål

Goda rutiner för energioptimering under drift

Valet mellan nya byggsystem och gamla

Energieffektiva lätta konstruktioner – trähusbyggande