Bakgrund och mål

Inbyggd energi och driftenergi 

EU har kontinuerligt skärpt kravet på energiutnytt jande för driftsfasen av nyproducerade byggnader.  Idag är energiramen cirka 50% lägre än 2006. 

Som ett resultat av denna utveckling utgör den in bäddade energin för nya konventionella byggna der – dvs. energianvändning för tillverkning och  underhåll – idag åtminstone hälften av byggna dens totala livscykelenergi, och andelen växer fort farande. Detta beror till stor del på användningen  av stål och betong, som kräver mycket energi un der produktionsfasen, och tunga material som be tong är på liknande sätt energikrävande under  själva byggfasen. 

Att minska den inbäddade energin har därför blivit  ett viktigt steg för att minimera byggnadernas kli matpåverkan. Detta kan uppnås genom att minska  materialförbrukningen och/eller välja alternativa  material som trä. 

Baserat på detta, syftar projektet till att utveckla  nya metoder och politik mot minimering av inbäd dade energi utan att äventyra användningen av  energi i drift. 

Kunskapsöverföring 

Kommunerna är stora byggherrar som dessutom  förvaltar byggnaderna under drift. Därför kan  kommunerna bidra till en effektiv hantering av  kunskapsöverföring både mellan olika skeden och  mellan olika aktörer och intressenter. 

Kunskapsöverföringen försvåras ofta mellan olika  skeden, till exempel mellan förvaltning och pro duktion, eftersom de ekonomiska frågorna av gränsas till respektive skede i byggprocessen. En  bristande kunskapsöverföring mellan olika aktörer  och intressenter kan även hindra utvecklingen av  innovativa lösningar. 

Hos kommunerna finns därmed goda förutsätt ning för att skapa praxis gällande kunskapsöverfö ring och resultatindikatorer för energibesparingar  i den byggda miljön, speciellt med hänsyn till ener gianvändning i livscykelperspektiv. 

Syftet är att bidra till utvecklingen av en systema tisk kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterfö ring mellan kommuner, speciellt inom de tema tiska områdena nedan, så att dessa kan säkerställa och sprida den kunskap som förvärvas.