Energieffektiva lätta konstruktioner – trähusbyggande

Det avgörande för att kunna bygga mer energieffektiva byggnader är att dels minska den inbyggda ener gin, dels användning under drift. Traditionella byggnadsmaterial som betong och stål är material som krä ver stora energimängder vid tillverkning. De är också tunga material vilket kräver mer energi för transport  och för byggnadens grundläggning. Trä är ett konstruktionsmaterial som sedan brandkraven ändrades  1994 har använts allt mer för byggnader i Sverige. Idag utförs 10–15% av svenska bostäder i flerfamiljshus  som träbyggnader. Skälen för ökningen beror främst på kraven på minskad energianvändning och utsläpp  av växthusgaser. Användningen av trä i byggnader spås öka ännu mer i Sverige efter 2023 då det kommer  att ställas krav på klimatdeklaration av byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. 

Vid användning av trä bör man dock komma ihåg att lätta strukturer kan utmanas med avseende på vib rationer och buller. Detta problem är betydelsefull för offentligt byggande med många samtida använ dare, till exempel skolor. Projektet kommer därför att innehålla krav på inomhusklimat relaterat till buller  och vibrationer som sidovillkor i minimeringen av energianvändning.