Goda rutiner för energioptimering under drift

Kommunerna i regionen har kommit olika långt med att optimera energianvändningen i drift. Det är själv fallet så att det är lättare för en större kommun med en varierad bebyggelse att utforma sådana system.  Men det är lika önskvärt för den mindre kommunen. Aarhus kommun har kommit långt i sådana processer  för styrning. För att kunna överföra detta till mindre kommuner behövs en anpassning både på detaljnivån  och balans mellan olika typer av bebyggelsetyper. 

Delprojektet avser att vara en katalysator i sådan kunskapsöverföring mellan större och mindre kommu ner i hele regionen, över hela regionen över gränsen.