Valet mellan nya byggsystem och gamla

I utvecklingen mot att reducera energianvändning i byggnader är det viktigt att studera och kvalificera byggmetoder och materialval. I valet av nybyggnation i förhållande till renovering finns en viktig aspekt  rörande balansen mellan inbyggd energi och driftenergi. Den inbyggda energin måste ingå i balansräk ningen i ett livscykelperspektiv. Detta gäller speciellt om kvalificerade byggnadselement kan återvinnas  där den redan inbyggda energin kan ligga på plussidan i balansräkningen för energianvändningen. Vid val  av byggnadsmaterial är det inte självklart att det är bättre att använda lätta material än tunga då man av  misstag kan förlora ett antal önskvärda materialegenskaper relativt driftenergi, till exempel värmeöver föring och värmemassa. 

Delprojektet syftar därför mot forskningsbaserad utveckling av nya metoder för att beräkna den totala  effekten av byggnadskonstruktion och materialval med syfte att minska den inbyggda energin och samti digt säkerställa att dessa val inte leder till ökad användning av driftenergi på grund av periodvis ökande  behov av uppvärmning och kylning. Samtidigt kommer projektet att fungera som en katalysator för arbe tet med att utveckla politik som säkerställer genomförandet i regionens kommuner.